Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Tietosuojaseloste

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Y-tunnus: 0201008-5
Osoite:
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry / Jäsenrekisteri
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puhelin: 09 4789 9480 (vaihde)
Faksi: 09 5883 995
riitta-liisa.kujala a alt.fi

 2. Rekisteröidyt

 • Jäsenyritykset ja jäsenyritysten ilmoittamat yhteyshenkilöt

 3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Jäsenyyden varmistaminen
 • Työehtosopimusten yleissitovuustarkastelujen
  toteuttaminen
 • Jatkokoulutuksen antaminen (kuorma- ja
  linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskoulutus)
 • Jatkokoulutukseen osallistuneen henkilön varmistaminen
  (kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskoulutus)
 • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen hoitaminen
 • Jäsenyyteen kuuluvien etujen tarjoaminen
 • Sähköinen ja muu jäsenviestintä
 • Työehtosopimusten postittaminen
 • Jäsentapahtumien järjestäminen
 • Yhdistyksen tarkoitusta ja toiminnan hoitamista edistävät
  kyselyt ja tutkimukset
 • Analysointi ja tilastointi
 • Jäsenpalvelun ja -toiminnan toteuttaminen ja
  kehittäminen

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn
  jäsenyyssuhteen perusteella.
 • Jäsenluettelon (jäsenrekisterin) pitäminen on
  rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen
  perusteella (suostumus kerätty jäsenlomakkeella ja tapauskohtaisesti muulla
  tavoin kirjallisesti).
 • Henkilötietoja käsitellään yleis- ja erityislainsäädännön
  perusteella (mm. laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
  16.3.2007/273 mahdollisine lakiviittauksineen)
 • Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän
  yhdistysrekisteriin merkittyjen sääntöjen perusteella.

 
4. Rekisteriin tallennettavat tiedot               

Jäsenrekisteri sisältää sekä jäsenyritysten tietoja että jäsenyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Jäsenrekisteri on tarkoitettu yli 13-vuotiaille, joten rekisteri ei sisällä alle 13-vuotiaiden henkilötietoja.

Jäsenrekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 Yrityksen tiedot:

 • Nimi (virallinen nimi, aputoiminimet, vanhat
  nimet)
 • Y-tunnus
 • Perustamisvuosi
 • Yritysmuoto
 • Omistusmuoto
 • Toimitusjohtajan nimi
 • Toimipaikka/toimipaikat ja pääkonttori
 • Päätoimiala
 • Postitus- ja laskutusosoite
 • Yrityksen ilmoittamat henkilöstö- ja
  palkkatiedot (vain numeraalinen)
 • Kotisivun osoite (mikäli ilmoitettu)

 
Yhteyshenkilön tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Rooli yrityksessä
 • Yrityksen toimipaikka
 • Puhelinnumero (mikäli ilmoitettu)
 • Sähköpostiosoite (mikäli ilmoitettu)

 
Jäsensuhdetta koskevat tiedot:

 • Liittymispäivämäärä ja jäsenmaksun
  alkupäivämäärä
 • Jäsennumero
 • Jäsenmaksua koskevat laskutus- ja maksutiedot
 • Jäsenyyden päättyminen, jäsenyyden ja
  jäsenmaksun päättymispäivämäärä ja päättymiseen mahdollisesti liittyvät syyt
 • Jäsenyyden muotoa (y-jäsen, varsinainen jäsen)
  koskevat tiedot
 • Y-jäsenten osalta Suomen Kuljetus ja Logistiikka
  SKAL ry:n jäsennumero
 • Toimialan osasto
 • Jäsenmaksun suuruus vuosittain
 • Postitettavat työehtosopimukset ja niiden
  lukumäärät

 
Jäsenrekisterin ulkopuolelle kerättävät ja tallennettavat tiedot

Jäseneksi liittymistä koskevat tiedot, joita ei tallenneta jäsenrekisteriin:

 • Liittymislomake, jonka liitteenä yrityksen
  viimeisin tuloslaskelma

 
Tapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedot:

 • Jäsentilaisuuksiin ja -tapahtumiin osallistuvien
  henkilöiden nimet, edustama jäsenyritys, yhteystiedot ja mahdolliset
  laskutustiedot.
 • Allergiatiedot: Rekisteröity voi halutessaan
  ilmoittaa allergiatietoja, jotta tapahtumien tarjoilussa voidaan huomioida
  erityisruokavaliot.
 • Kuorma- ja linja-autonkuljettajien
  ammattipätevyyttä koskevien jatkokoulutuspäivien osalta: koulutukseen
  osallistuvien/-osallistuneiden henkilöiden nimet, henkilötunnukset,
  rekisteröidylle annetun todistuksen skannattu tallenne ja rekisteröidyn
  allekirjoituksellaan vahvistama osallistujalista.

 
Erimielisyysasioiden, viranomaisyhteydenottojen ja tuomioistuinasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot:

 • Jäsenyrityksen toimeksiannon perusteella
  käsitellään ja tallennetaan kaikki erimielisyysasioiden,
  viranomaisyhteydenottojen ja tuomioistuinasioiden hoitamiseen tarvittavat,
  rekisteröidyltä joko suoraan tai vastapuolelle asian hoitamiseksi annetun
  valtakirjan perusteella saadut tiedot.

 
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry / Jäsenrekisteri
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:

riitta-liisa.kujala a alt.fi

Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi. Huomioitavaa lisäksi on, että tietyt rekisterinpitäjälle ilmoitetut tiedot ovat välttämättömiä rekisterinpitäjän toimintaa silmälläpitäen ja niiden poistaminen voi samalla tarkoittaa jäsenyyden mahdollista päättämistä/lakkaamista. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään tai
  sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Työehtosopimuslain 2 §:n nojalla luovutamme liiton jäseniä sekä jäsenten palveluksessa olevia
  työntekijöiden lukumääriä koskevia tietoja työehtosopimuksen yleissitovuuden
  vahvistamislautakunnalle työehtosopimusten yleissitovuuden määrittämiseksi.
 • Luovutamme pyynnöstä tietoja yksittäisen
  jäsenyrityksen jäsenyydestä tai ei-jäsenyydestä työsuojeluviranomaisille sen
  selvittämiseksi, sisällyttääkö työsuojeluviranomainen tarkastukseensa niin
  sanotun työehtosopimuksen yleissitovuustarkastuksen (ei-jäsen) vai ei (jäsen).
 • Luovutamme pyynnöstä tietoja yksittäisen
  jäsenyrityksen jäsenyydestä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:lle ja
  Toimihenkilöliitto ERTO ry:lle erimielisyysasian selvittelyä ja hoitamista
  varten.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista,
  tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on
  muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde (rekisteröity) ei enää ole
  niistä tunnistettavissa.
 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja
  kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja
  viranomaisille, jos jokin voimassa oleva ja soveltuva laki sitä vaatii ja/tai
  edellyttää.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Verkkovaraani Oy
 • HCI Productions Oy

8. Tietojen säilytysaika

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin
  jäsenyys on voimassa. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3
  määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi vähintään kulloinkin voimassa olevan
  lainsäädännön mukaisesti, minkä jälkeen henkilötietojen käsittelyn
  käyttötarkoitus ja säilytysaika tarvittaessa arvioidaan uudestaan.
 • Henkilötietoja, jotka on kerätty kuorma- ja
  linja-autonkuljettajien ammattipätevyyttä koskevien jatkokoulutuspäivien osalta
  ja takia, säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen
  tarkoitusten toteuttamiseksi vähintään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
  mukaisesti, minkä jälkeen henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus ja
  säilytysaika arvioidaan tarvittaessa uudestaan.
 • Jäsenyyden päättymisen jälkeen yritykseen
  liittyvien yksittäisten henkilöiden tietoja käsitellään ja/tai säilytetään vähintään
  kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisohjeiden tai muiden
  velvoittavien ohjeiden mukaisesti, minkä jälkeen henkilötietojen käsittelyn
  käyttötarkoitus ja säilytysaika tarvittaessa arvioidaan uudestaan.
 • Mahdolliset ilmoitetut allergiatiedot poistetaan
  välittömästi sen tapahtuman järjestämisen jälkeen, jota varten tiedot on kerätty.
 • Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja
  liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään kymmenen vuotta sen
  kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
 • Muuten tietoja säilytetään niin kauan kuin
  niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
  esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa
  tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien mukaisesti
  tietosuojalainsäädännön ja rekisterinpitäjän yhdistysrekisteriin merkittyjen
  sääntöjen sallimissa rajoissa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Autoliikenteen
  Työnantajaliitto ry:n työntekijät voimassa olevien henkilötietojen käsittelyä
  ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti.
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n hallituksen
  jäsenet käsittelevät liiton yhdistysrekisteriin merkittyjen sääntöjen
  mukaisesti seuraavia tietoja: jäseneksi liittymistä ja jäsenyyden päättymistä
  koskevaa päätöksentekoa varten yrityksen perustiedot, toimintahäiriörahastosta
  myönnettävää maksua koskevaa päätöksentekoa varten jäsenyrityksen itse
  toimittavat tiedot, työtaisteluita koskevat tiedot sekä muut sääntöjen
  mukaiseen toimintaan liittyvät tiedot.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
  osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
  henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja
  -asetuksen mukaisesti sekä muutoinkin asianmukaisesti.

 
Jäsenyritykseen ja tähän liittyvien henkilöiden tiedot on osittain ulkoistettu HCI Productions Oy:lle, joka toimii edellä mainittujen henkilötietojen käsittelijänä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjällä on henkilötietojen käsittelyyn liittyvä tietoturvapolitiikka, jolla on varmistettu tarvittavat organisatoriset toimet (mm. kulunvalvonta, tietojen säilyttäminen ja niiden poistaminen, salasanojen säilytys yms.)

Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n jäsenrekisteri sijaitsee HCI Productions Oy:n (henkilötietojen käsittelijä) ylläpitämällä palvelimella. Jäsenrekisteri on henkilötietojen käsittelijän toimesta suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti (mm. palomuurit, salasanojen ja tietojen turvaaminen yms.). Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Jäsenrekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet henkilöt. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ja selaamaan vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät sekä rekisteröidyt oman yrityksensä tietojen osalta.

Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Rekisteröidyt eivät pääse selaamaan muita tietoja, kuin mitä ovat itse rekisterinpitäjälle omasta yrityksestään toimittaneet.

Manuaaliset tiedot

Rekisterin sisältämät mahdolliset tulostetut ja muulla tavalla tuotetut manuaaliset tiedot säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa lukituissa tiloissa.

Seloste päivitetty 24.5.2018