Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa.

Kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvontaa

Toiminta

Ykköstehtävänä jäsenpalvelu

ALT:n tärkein tehtävä on työehtosopimusten solmiminen alan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavien ammattiliittojen kanssa. Työehtosopimuksilla turvataan alan työrauha ja sovitaan autoliikennealoilla noudatettavista työsuhteen ehdoista.

ALT solmii Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kanssa seuraavat työehtosopimukset:

  • kuorma-autoalan työehtosopimus
  • linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
  • huoltokorjaamoiden työehtosopimus
  • terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus  
  • säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus   
  • Oy Matkahuolto Ab:ta koskevan yrityskohtaisen linja-autoasemien työehtosopimuksen.

Lisäksi ALT solmii Toimihenkilöliitto ERTO ry:n kanssa autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen.

Liiton asiantuntijat avustavat jäsenyrityksiä työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa sekä työsuhteita koskevien pulmatilanteiden selvittämisessä.

Mikäli yrityksessä syntyy erimielisyyttä työsuhdeasioista, ALT neuvottelee kyseisistä asioista jäsenyritystensä puolesta AKT:n ja ERTO:n kanssa.

Oikeudellisen neuvonnan ohella ALT ajaa jäseniään koskevat riita-asiat työtuomioistuimessa. Liiton antama asianajoapu yleisissä tuomioistuimissa harkitaan tapauskohtaisesti

ALT vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti

ALT seuraa ja vaikuttaa jäsentensä puolesta kuljetusalan kehitykseen kotimaassa ja kansainvälisellä tasolla.

ALT on kuultavana alan työ- ja sosiaalilainsäädäntöasioissa. ALT toimii aktiivisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa ja vaikuttaa erilaisissa työ- ja sosiaalilainsäädännön toimielimissä, kuten muun muassa:

  • lainsäädäntöasioissa: LVM:n ajo- ja lepoaikatyöryhmässä, LVM:n ja TEM:n työaikatyöryhmässä sekä LVM:n ammattipätevyysdirektiivi-työryhmässä

  • koulutusasioissa: kuljetusalan työelämätoimikunnassa sekä Liikenne ja logistiikka -ennakointiryhmässä

  • työsuojeluasioissa: autoliikenteen työalatoimikunnassa, Työturvallisuuskeskuksen Kuljetus- ja Logistiikkaryhmässä sekä kuljetusalan työpaikkakuolemien tutkintaryhmässä.

Tärkeän osan alan edunvalvonnassa muodostavat EU-asiat sekä kansainväliset kuljetuselinkeinoon vaikuttavat asiat. Liitto osallistuukin alaa koskevaan päätöksentekoon kansainvälisissä järjestöissä ja Euroopan unionissa.

ALT on myös edustettuna EU:n Sectoral Social Dialogue -elimissä.

ALT on myös aktiivisesti mukana tukemassa ja järjestämässä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuita nuorille kuljetus- ja logistiikka-alan opiskelijoille.

ALT tiedottaa ja kouluttaa

ALT tiedottaa toimialaan ja työelämän suhteisiin liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä muun muassa kiertokirjeillä.

Puhelinneuvonta on yksi liiton päivittäisistä päätehtävistä. Lisäksi liitto avustaa käymällä yrityksissä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia.

ALT kehittää ja järjestää yhteistoiminnassa eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa alan ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Liitolla on myös jatkuva valmius erilaisten toimialaan liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämiseen jäsentensä tarpeiden mukaisesti.

ALT:n asiantuntijat luennoivat tavaraliikenteen, henkilöliikenteen ja taksiliikenteen yrittäjäkursseilla työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta käsittelevän kurssipäivän.